PROGRAM

Program zlotu przygotowany jest dla zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników. Zlot organizowany jest jako podsumowanie pracy z kierunkami programowymi Związku na lata 2014-2018 (są nimi: harcerstwo w ruchu, aktyw- ność społeczna, ciekawość świata, sprawności na całe życie, braterstwo i radosny patriotyzm). Pełnoletni wędrownicy, starszyzna i instruktorzy uczestniczą w zlocie jako członkowie Kadry Zlotu.

ORGANIZACJA

Podstawową jednostką organizacyjną zlotu będzie drużyna zlotowa (40+1) składająca się z 4 dziesięcioosobowych zastępów (po 9 harcerzy + instruktor) + drużynowego. W szczególnych okolicznościach (np. kiedy uczestnik cierpi na niepełnosprawność wymagającą opiekuna), dodatkowi dorośli opiekunowie mogą należeć do drużyny.

Zastępowi są bezpośrednio odpowiedzialni za zachowanie uczestników będących pod ich opieką oraz za zapoznanie ich z regulaminami zlotu. Przejmują pełną odpowiedzialność za nadzorowanie wszystkich osób będących członkami ich drużyny i ponoszą odpowiedzialność za wyjaśnienie im reguł i zasad wydarzenia.

Zastępy powinny być jednorodne metodycznie ponieważ uczestniczą wspólnie w zajęciach, ułatwi to wybór odpowiednich zajęć, a dla uczestników program adresowany do ich grupy metodycznej na pewno będzie bardziej atrakcyjny.

Drużyny składają się z 4 zastępów. Zachęcamy hufca do wystawienia co najmniej jednej drużyny zlotowej.

Drużynowi będą odpowiedzialni za koordynowanie spraw organizacyjnych drużyny podczas zlotu oraz za współtworzenie programu gniazda. Drużynowymi mogą być instruktorzy z co najmniej otwartą próbą podharcmistrzowską.